Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

załącznik do uchwały nr XIX/128/03
 Rady Gminy Raszyn z dnia 6.11.2003 r.

Tekst jednolity z późn. zm. *


S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Raszynie

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
     § 1


 Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie ,zwany dalej GOK działa na podstawie;
 1/  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz.U. Nr.142 ,
    poz.1591 z późn. zm. i ostatnia zmiana Dz. U. Nr. 214 poz.1806 z 2002r.).

2/ Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
    działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. Nr. 13, poz.123 z 2001r. i zmiana
    Dz.U.Nr.41 poz. 364 z 2002r.).

3/ niniejszego Statutu.


§ 2.

1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą 
    osobowość prawną .
2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się przy
    ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie , a terenem jego działania jest Gmina    
    Raszyn.
3. Gminny Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Raszyn.   
4. Gminny Ośrodek Kultury używa podłużnej pieczęci  z nazwą o pełnym
    brzmieniu  i adresem siedziby.
5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt , który jednocześnie wykonuje
     uprawnienia zwierzchnika  służbowego w stosunku do Dyrektora tej   
     jednostki.
 

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania GOK
§ 3


1. Gminny Ośrodek  realizuje zadania  w dziedzinie wychowania, edukacji
    kulturalnej, upowszechniania kultury 
2. Ośrodek  prowadzi działalność zgodną z założeniami  państwa oraz  na
    podstawie własnego , akceptowanego  programu przez Radę Gminy.

   
§ 4


1.  Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
    - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
    - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
    - kształtowanie nawyków środowiska lokalnego do aktywnego
      współtworzenia  i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego
   - opracowanie i realizacja kompleksowego programu pracy kulturalnej
      w Gminie
    - merytoryczne i organizacyjne wspomaganie inicjatyw kulturalnych 
      mieszkańców
     - popieranie rozwoju społecznych towarzystw kulturalnych i  innych form
      działalności społeczno- kulturalnej
    - współdziałanie ze szkolnymi kołami artystycznymi umożliwiając artystyczny 
       awans najbardziej uzdolnionej młodzieży
    - dbałość o posiadaną bazę  materialno -techniczną i troska o jej uzupełnianie
       i  unowocześnianie.


§ 5


1.Zadania  wymienione  w § 4 GOK realizuje przede wszystkim  poprzez 
   organizowanie :  
- zespołowego uczestnictwa w stałych formach kulturalno-oświatowej
   i rekreacyjno-sportowej
- różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej ,
- imprez kulturalnych a mianowicie poprzez  :
a / organizację  spektakli, koncertów, wystaw , odczytów i kiermaszy:
b/  organizację imprez  rozrywkowych , tanecznych:
c/  świadczenie usług  filmowych , plastycznych, oraz innych  z zakresu
     kultury  .
d/  prowadzenie ognisk artystycznych i klubów zainteresowań,
e/  organizację i realizację  imprez zleconych (okolicznościowe, obrzędowe itp.):
2. W ramach  Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi swoją działalność   
    społeczno-kulturalną  Klub Seniora.


**___________


                                                
ROZDZIAŁ III
Organizacja  wewnętrzna i zarządzanie

§ 6

 1. Nadzór nad określaniem i realizacją  zadań rocznych oraz akceptacją planów 
    budżetowych przedstawionych przez Dyrektora GOK dokonuje Rada Gminy
    bezpośrednio bądź  przez powołane i  uprawnione komisje.  
2. Dyrektor GOK składa coroczne sprawozdanie z przyznanej dotacji
     w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 7

1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który zarządza
     całokształtem działalności GOK, jest za nią odpowiedzialny i reprezentuje
     go na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje  i odwołuje Wójt w trybie ustawy  o organizowaniu 
     i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa 
    Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora tego Ośrodka w trybie
    ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.          
4. Dyrektor i pracownicy GOK winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do 
    zajmowanych stanowisk określone w rozporządzeniu ministra Kultury
    i  Dziedzictwa Narodowego.
 6. Pracowników GOK zatrudnia , awansuje i wypowiada umowę o pracę 
     Dyrektor.
7. Wynagrodzenia pracowników GOK są ustalone na podstawie Regulaminu 
    Wynagradzania.

ROZDZIAŁ  IV
Gospodarka Finansowa
   § 8

1.  Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę   
      finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury .
2.  Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje  samodzielnie powierzonym mieniem 
     oraz prowadzi odrębną gospodarkę w ramach posiadanych środków,
     kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
3.  Działalność  Gminnego Ośrodka Kultury jest finansowana :
     z dotacji budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy 
      z dochodów własnych
      ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych.
4. Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w oparciu o planowane środki ustala
     szczegółowy plan finansowy.
            


ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 9


    Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
    uchwalenia.
   

 

*      

**___________

Załączniki

Uchwała nr XIX12803 (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S T A T U T (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala_kluby (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".